Foreningen

La Flamme Rouge – støtteforening til kræftramte

1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er ”La Flamme Rouge – støtteforening til kræftramte”.
1.2. Foreningens navn er underlagt vilkår for anvendelse og ændring i overensstemmelse med tilladelse opnået på den stiftende generalforsamling den 1. september 2012.

1.3. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

2. Formål
2.1. Foreningens formål er at tilbyde idrætsaktiviteter til kræftramte og deres pårørende i forbindelse med helbredelsesforløb samt at udbrede oplysninger om betydningen af idrætsudøvelse i forbindelse med kræftramtes sygdoms- og helbredelsesforløbet og kræftsygdomme generelt.

3. Medlemskab
3.1. Som medlem kan optages enhver fysisk person.
3.2. Som støttemedlem kan optages såvel fysiske personer som virksomheder og andre organisationer. Støttemedlemmer er berettiget til at anvende foreningen navn og logo i passede oplysende sammenhænge, idet foreningen til enhver tid kan stille krav til den konkrete anvendelse.

3.3. Som æresmedlem kan af bestyrelsen udpeges enhver fysisk person, der af bestyrelsen vurderes at have eller have haft en sådan betydning for foreningens arbejde, at det berettiger til æresmedlemskab. Æresmedlemskab kan efter generalforsamlingens beslutning ophæves. Æresmedlemskab er kontingentfrit.
3.4. Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelses- og medlemsvilkår.
3.5. Generalforsamlingen fastsætter på den ordinære generalsamling kontingent for medlemskab, herunder støttemedlemskab.
3.6. Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til foreningen eller ved manglende betaling f kontingent.

4. Generalforsamling
4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2. Generalforsamlingen skal afholdes på foreningens hjemsted eller på et af bestyrelsen fastsat sted på Sjælland.
4.3. Alle myndige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at ingen kan afgive mere end én stemme ifølge fuldmagt. Støttemedlemmer og æresmedlemmer har ret til fremmøde, men ingen stemmeret på generalforsamlingen.
4.4. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
4.5. På ethvert stemmeberettigede medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
4.6. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes ved e-mail med mindst 2 ugers varsel.
4.7. På den ordinære generalforsamling skal følgende som minimum medtages på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det indeværende år samt forslag til kontingent til godkendelse
5. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
6. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

4.8. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.
4.9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
4.10. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 5 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal ske på samme måde og med samme varsel som indkaldelse til en ordinær generalforsamling.
4.11. Generalforsamlinger ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent. På generalforsamlingen skal føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af dirigenten.

5. Bestyrelsen
5.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af minimum 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder den 1. juli i samme år som generalforsamlingen er afholdt.
5.2. Bestyrelsen skal som minimum bestå af en advokat, en regnskabskyndig og en nuværende eller tidligere eliteidrætsudøver.
5.3. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.
5.4. Formanden forestår foreningens daglige drift.
5.5. Foreningen betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udførelsen af hvervet.

6. Tegningsret
6.1. Til at forpligte foreningen overfor tredjemand kræves underskrift af enten (I) formanden for bestyrelsen samt ét bestyrelsesmedlem eller (II) tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

7. Økonomi, regnskab og hæftelse
7.1. Foreningens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
7.2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.3. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2012.
7.4. Generalforsamlingen skal godkende regnskabet.
7.5. Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

8. Vedtægtsændring

8.1. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet foretage ændringer i denne vedtægt, dog med respekt af lovgivningen, herunder for så vidt angår myndighedsgodkendelse.
8.2. Navneændring som følge af tilbagekaldelse af tilladelse, jf. pkt. 1.2. kan og skal foretages af bestyrelsen, der er bemyndiget til at foretage navneændring straks efter påkrav herom.

9. Overskud
9.1. Årets overskud anvendes til fremme af foreningens formål, jf. pkt. 2.
9.2. Bestyrelsen er berettiget til at henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af formuen.

10. Opløsning
10.1. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes formuen til fremme af formålsbestemmelsen, således at formuen tilfalder en anden velgørende forening, institution eller fond.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. september 2012.

***

Som dirigent

Jakob Juul Christensen

***

Som bestyrelse for foreningen pr. 1. september 2012:

Brian Holm
Formand

Jakob Juul Christensen
Næstformand

Brian Klogborg
Kasserer